Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12.12.2023 tarihi itibariyle 32397 Sayılı Resmî Gazete kapsamında T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca,

Yurt Dışında Bulunan Veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmıştır. Söz konusu değişiklikleri içeren Tebliğ kapsamında, 2017/3 sayılı anılan Tebliğ hükümlerine geçici madde hükmü ilave edilmiştir.

Söz konusu geçici madde hükmünden bahsedilmeden önce, 2017/3 sayılı Tebliğ hakkında genel bir çerçeve çizilmelidir.

2017/3 sayılı Tebliğ, yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan gerçek ve tüzel kişilere ait yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili amacıyla serbest dolaşıma girişini sağlama amacına matuftur. İşbu Tebliğ, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin serbest dolaşıma girişlerinde uygulanmak üzere, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin tanıdığı yetkiye dayanılarak T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulmuştur. 2017/3 sayılı Tebliğ’in yürürlüğe konulmasında; 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

2017/3 sayılı ilgili Tebliğ, yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekmiş olan yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili ile serbest dolaşıma girişi için liman başkanlıklarınca aranacak olan ithal ve kayıt şartları tayin edilmiştir. Bu kapsamda  bağlama kütüğü ruhsatnamesi düzenlendikten sonra en geç 1 (bir) yıl içinde ulusal mevzuata göre ölçüm işleminin yapılmasından tekne maliki/maliklerinin sorumlu olduğu düzenlemesi yer almaktadır. Son olarak geçici madde hükmünün bugün itibariyle eklendiği Tebliğ’de, kayıt ve tescilin tekne malik veya maliklerinden birinin talebi ile yapılacağı, müteakip gümrük işlemlerinin ise liman başkanlıklarının kayıt ve tescile ilişkin bildirimden altmış gün içinde tamamlanacağı, işbu bildirim İthalat Mevzuatı kapsamında aranan belgeler yerine ikame olunacağı düzenleme altına alınmıştır.

Yukarıda muhtevası kısaca özetlenen 2017/3 sayılı Yurt Dışında Bulunan Veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında, işbu 2017/3 sayılı Tebliğ’in anılan düzenlemelerine köklü değişiklikler getirilmemiştir. 2017/3 sayılı Tebliğ’e 12.12.2023 tarihli Resmi Gazete itibariyle yalnızca aşağıda yer alan geçici madde hükmü eklenmiş olup, Tebliğ’in yayımlanma tarihinde yürürlüğe gireceği öngörülmekle geçici madde 12.12.2023 tarihinden itibaren etki doğuracaktır.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yayımı tarihinden sonra bu Tebliğ kapsamında başvuru alınmaz.

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden önce Bölge Liman Başkanlıklarına/Liman Başkanlıklarına yapılan ve işlemleri devam eden başvurular, 31/12/2023 tarihine kadar sonuçlandırılır.”

2017/3 sayılı Tebliğ’e, söz konusu Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ ile eklenen geçiş hükmü, söz konusu Tebliğ kaspamında başvuruların önünü kapatmaktadır. Bu itibarla, söz konusu Tebliğ uyarınca 12.12.2023 tarihi itibariyle yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan gerçek ve tüzel kişilere ait teknelerin Türk Gemi Sicili’ne kayıt veya tescili ile serbest dolaşıma girişi amacıyla liman başkanlıklarına yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu geçiş hükmünün ikinci fıkrasında ise, geçici maddenin yürürlüğe girdiği yayımlanma tarihinden önce Bölge Liman Başkanlıklarına/Liman Başkanlıklarına yapılan ve işlemleri halen yürütülen başvuruların 31/12/2023 tarihine kadar sonuçlandırılacağı öngörülmekle, geçici madde hükmünün derhal etki kazanarak, hükmün yürürlüğe konulmasıyla amaçlanan neticenin yıl sonuna kadar elde edilmesi ve yeni düzenlemenin uygulamada cari kılınması amaçlanmaktadır.

Tebliğ hükümleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından yürütülecektir.

  • 12.2023 tarihi itibariyle 32397 Sayılı Resmî Gazete’ye buradan, Yurt Dışında Bulunan Veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e ise buradan erişmeniz mümkündür.

Konuya ilişkin olarak ayrıntılı bilgi talep etmeniz durumunda tarafımızla aşağıdaki irtibat numaraları aracılığıyla istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

Selçuk Esenyel

Managing Partner

Türker Yıldırım

Partner

Batuhan Akbulut

Legal Intern