Resmi Gazete’de Yayımlanan: Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği (Karar Sayısı: 8258)

12.03.2024 tarihi itibariyle 32487 sayılı Resmi Gazete kapsamında 8258 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 12/12/1977 tarihli ve 7/14561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe koyulan “Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü” (“DÇÖT”) ilga edilmiş ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan “Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe getirilmiştir.

Yeni Yönetmelik, ilga edilen DÇÖT hükümlerine paralel olarak, bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanları dahilindeki denizlerle bağlantılı olan ve açık deniz teknelerinin seyredebileceği sularda bulunan tüm teknelerin; denizde çatışmayı önlemek için taşıyacakları ve gösterecekleri fener ve alametler, verecekleri sadalı sis ve manevra işaretleri, gözteacekleri seyir kuralları ile diğer kuralları ve tehlikeye düştükleri zaman yardım istemek için verecekleri ve gösterecekleri her türlü işaretleri tayin etmek amacına matuf olup, bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanları dahilindeki denizlerle bağlantılı olan ve açık deniz teknelerinin seyredebileceği sularda bulunan tüm tekneleri kapsayacak şekilde düzenleme altına alınmıştır.

Yönetmeliğin “Kurallar ve yükümlülük” başlıklı 5. maddesi hükmünden de anlaşıldığı üzere, bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanları dahilindeki denizlerle bağlantılı olan ve açık deniz tekneleri işbu Yönetmelik hükümlerine ilaveten COLREG 72 (1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme) Antlaşması’nda yer alan kurallara uymakla yükümlü kılınmıştır. Bu kapsamda Yeni Yönetmeliğin düzenlenmesinde COLREG 72 kurallarının ana referans noktası olduğu görülmektedir. Yönetmelik kapsamında işbu Yönetmelik ile COLREG 72 Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecektir.

  •  Yönetmeliğin anılan beşinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, COLREG 72 Sözleşmesi’nin güncel metninin Bakanlık Denizcilik Genel Müdürlüğü sitesinde internet ortamında yayımlanacağı düzenlenmiştir. Yine aynı fıkra gereğince Yönetmeliğe tabi tüm Türk gemisi, geminin esas belgelerinden sayılacak olan işbu Yönetmelik ve COLREG 72 Sözleşmesi’nin güncel metninden bir tane bulundurmakla yükümlü kılınmıştır.

Son olarak, Yönetmeliğin “Tedbirler ve mevzuata aykırı davranış” başlıklı 6. maddesi uyarınca ise, mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen tekne ilgililerine ilişkin gerekli önlemlerin alınacağı ve ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılacağı düzenlenmiştir.

İşbu Yönetmelik hükümleri yayım tarihi olan 12.03.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecektir.

  •  12.03.2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmi Gazete’ye buradan, 8258 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe getirilen Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği’ne ise buradan erişmeniz mümkündür.
  • Konuya ilişkin olarak ayrıntılı bilgi talep etmeniz durumunda tarafımızla aşağıdaki irtibat numaraları aracılığıyla istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

Selçuk Esenyel

Managing Partner

Batuhan Akbulut

Legal Intern

Türker Yıldırım

Partner