Search
  • Esenyel Partners

YURT DIŞINDA BULUNAN VEYA YABANCI BAYRAK ÇEKEN TEKNELERİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Yurt Dışında Bulunan Veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ, 03/03/2017 tarihli 29996 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmış olup, işbu tebliğ yayın tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğ 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmış olup, hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütecektir. Bu Tebliğin genel amacı, yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan gerçek ve tüzel kişilere ait yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili amacıyla serbest dolaşıma girişini sağlamaktır. Kayıt Ve Tescil Şartları Yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekmiş olan yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili ile serbest dolaşıma girişi için Liman başkanlıklarınca aranılacak şartlar:

1) 27.01.2017 tarihinden önce iktisap edilmiş olmak bayrağını taşıdığı ülke kayıtlarında olduğunu gösterir belge

2) Bayrağını taşıdığı ülkenin kaydından terkin edildiğine dair belge Terkin belgesinin başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde getirileceğine ilişkin taahhüt

3) Teknenin adına kayıt edileceği kişi gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası tüzel kişi ise; imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi numarası,

4) İnternet üzerinden gemi isim başvurusunun yapılması

5) Bağlama kütüğüne kayıt için ruhsatname harcının veya ücretinin yatırıldığına dair belge 6) Gemi siciline kayıt edilecek teknelerin ulusal mevzuata göre ölçümünün yapılması

7) Bağlama kütüğüne kayıt için teknenin mevcut kayıtlardaki ölçüm değerlerinin esas alınması Bağlama kütüğü ruhsatnamesi düzenlendikten sonra en geç 1 (bir) yıl içinde ulusal mevzuata göre ölçüm işleminin yapılmasından tekne maliki/malikleri sorumlu olacaktır.


Kayıt, Tescil Ve Gümrük İşlemleri:

- Yukarıdaki şartları yerine getiren yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemisinin kayıt veya tescili, liman başkanlığınca önceki kayıt belgesinde yer alan maliklerin tamamı adına yapılır. - Kayıt veya tescil için malikin veya birden fazla malikin olması durumunda maliklerinden birinin talebi gereklidir.

- Kayıt veya tescili yapılan yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerine ilişkin gümrük işlemleri, liman başkanlıklarının ilgili gümrük idaresine kayıt veya tescilinin yapıldığının bildirimini müteakip altmış (60) gün içinde tamamlanır.

- Liman başkanlıklarının ilgili gümrük idaresine kayıt veya tescilinin yapıldığının bildirimi, İthalat Mevzuatı uyarınca aranan belgeler yerine geçer

27 views0 comments