Search
  • Esenyel Partners

Türk Bayraklı Gemiler için Klas Kuruluşları Yönetmeliği

Updated: May 24, 2020

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği 18 Ocak 2017 tarihli 29952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile ulusal ve uluslararası sularda denizde can ve mal emniyetinin sağlanması ile deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik ulusal mevzuat ve Türkiye'nin taraf olduğu/kabul ettiği sözleşme, karar, kural, kod, sirküler ve diğer metinler gereğince, Türk bayraklı gemilerin yapım, onarım, tadilat ve kullanım aşamalarında tabi olacakları asgari emniyet ve yeterlik gereklerinin gözetim ve denetimi kapsamında, test, sörvey, onay ve belgelendirme hizmetlerini, bu hizmetlerin serbestçe yürütülmesi esasına dayanarak Bakanlık adına yürütecek kuruluşların seçimi, yetkilendirilmeleri, denetlenmeleri ve yetkilerin askıya alınmasına, kısıtlanması ve iptaline iptaline ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Yetkilendirilmek üzere talepte bulunacak kuruluşlar ile sınırlı yetkili kuruluş olmak için talepte bulunan kuruluşlar, istenen bilgi, belge ve dokümanlarla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne (”İdare”) başvurma esası benimsenmiştir. Şartları sağladığı tespit edilen ve talebi uygun olarak değerlendirilen yetkilendirilmiş kuruluş ile Bakanlık arasında en fazla 10 yıllık yetkilendirme protokolü imzalanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca Türk bayraklı gemilerin yetkilendirilmiş kuruluş adına kayıtları, bir yetkilendirilmiş kuruluştan diğerine geçme talepleri, kuruluş tarafından tespit edilen eksiklerin giderilmesi, Kuruluşların tutacakları kayıtların ve yaptırılacak olan sigortaların esasları ve şartları yine bu yönetmelik kapsamında belirlenmiştir. Bununla beraber; yetkilendirilmiş kuruluşların liman devleti denetimleri, İdare tarafından belirlenecek olan çalışmalara katılım şartları, düzenleyeceği sertifikalar, organik yapısına ilişkin esaslar ve mali yükümlülükler ile bunlara bağlı yetki kısıtlanması ve iptal halleri de işbu yönetmelik ile hüküm altında alınmıştır. Bunların yanı sıra Bakanlık adına sörvey yapma ve sertifika düzenleme yetkisi verilecek kuruluşlar için asgari kriterleri belirten bir ek de yönetmelik ile birlikte yayımlanmış ve klas kuruluşları için genel gerekler ile birlikte özel gerekler de ayrıca belirtilmiştir. Buna göre klas kuruluşları 500 grostonun üzerinde en az 100 adet gemiden müteşekkil ve en az toplam 500 bin grostonluk bir filoyu klası altında tutuyor olmalıdır. Klas kuruluşu her yıl klas kaydı altındaki gemilere yönelik sicil kitabı yayınlamalı ve elektronik ortamda erişilebilir şekilde güncel tutmalıdır. Bu kuruluşlar klas sertifikası düzenledikleri gemilerin yapısal, mekanik ve elektriksel gerekliliklerine uygun dizayn ve inşa edildiklerini onaylamalı, periyodik sörveyler yaparak söz konusu gerekliliklere uyumun sürdürüldüğünü doğrulamalı ve bunlarla ilgili yayımlanmış güncellenen kuralları ve dokümanları olmalıdır. Kuruluşlar, gemi sahipleri/işleticileri, gemi tasarımcıları, imalatçıları veya üretimde, donatımda, tamir ve gemi operasyonunda yer alan kişi veya ticari kuruluşlarca kontrol edilmemelidir. Klas Kuruluşunun yönetim kurulunda veya icra kuruşunda görevli olanlar ile bunların birinci derece yakınları; gemi sahibi, işletici, gemi tasarımcısı ve imalatçısı konumunda iseler, klas kuruluşunun yönetim atamalarına, personel alımlarına, teknik, idari ve mali işlerine müdahil olamazlar. Klas kuruluşu yetkilendirilmiş olduğu konulardaki uygulamanın kalitesine ilişkin değerlendirmeyi yapacak ve ulusal kural ve uluslararası sözleşmelere uygunluğu kontrol edecek bir iç denetim sistemine sahip olmalıdır. Klas kuruluşu aynı zamanda deniz emniyeti ile deniz kirliliğinin önlenmesine ilişkin hedef ve göstergeleri kapsayacak kalite polikasına sahip olmalıdır. Uluslararası sözleşmeler gereği düzenlenecek sertifikalarla ilgili sörveyleri nitelikli personel kullanarak yürütmeli, IMO’nun uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun İdareler Tarafından Uygulanması konusunda kılavuzun güncel haline uygun olarak; Uluslararsı Emniyet Yönetimi Kodu (ISM) denetimlerini ve belgelendirilmesini gerçekleştirebilmelidir. Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde bizlere ulaşmaktan çekinmeyiniz.

2 views0 comments