Search
  • Esenyel Partners

Gemi Adamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlara İlişkin Yönerge

Updated: May 24, 2020

Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında kurulan Gemiadamları Disiplin Komisyonu’nun işleyişi ile gemiadamlarına ve denizcilik alanında faaliyet gösteren kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, denizci eğitimci ve profesyonel sualtıadamlarına uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenen “Gemiadamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlara İlişkin Yönerge” Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 20.01.2017 tarih ve E.5454 Sayılı yazısı ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönerge ile; - Gemiadamları Disiplin Komisyonu, İşleyişi ve Görevleri, - Gemiadamları Disiplin Komisyonu Görevleri, - Gemiadamları Disiplin Komisyonunun Çalışması, - Gemiadamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlar, - Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi, - Sahte ve Geçersiz Belge Kullanımı. konuları düzenlenmiştir. Yönerge düzenlemesi çerçevesinde öncelikle gemiadamı kusurunun Gemi Kaptanı tarafından veya gemi denetimi esnasında tespit edilen kusurların Liman Başkanlığı tarafından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne (“İdare”) bildirimi esas alınmıştır. Buna göre gemi adamının şikâyete konu kusuruna ilişkin araştırma Gemi Kaptanı tarafından yapılacak, konu ile ilgili tüm bilgi, ifade ve tutanaklar kusurlu gemiadamının imzası ve olay tarihi ile jurnale kaydedilecektir ve bu belgeler önce elektronik posta yoluyla ardında da belge asılları posta yoluyla İdareye gönderilecektir. Jurnale işlendiği tarih itibariyle üç ay içerisinde İdareye bildirilmeyen durumların değerlendirmeye tabi tutulmayacağı Yönerge ile belirtilmiştir. Gemiadamı kusuruna ilişkin şikâyet alan İdare, ilgili gemiadamına yazılı savunmasını ibraz etmesi için bir aylık süre verir. Bu süre içinde yazılı savunmasını sunmayan gemiadamına savunmasının alınması için tekrar süre verilmez. Sürenin sonunda şikâyete ilişkin belgeler gemiadamının konuya ilişkin yazılı savunması ile birlikte dosyalanır ve inceleme için yedi üyeden oluşan Komisyon toplantıya çağırılır. Gerekli görülmesi halinde ilgililerin ifadesinin alınması için bir Komisyon toplantısı daha düzenlenebilir. Gemiadamları Yönetmeliği Ek Madde 10 çerçevesinde düzenlenmiş olan Gemiadamları Disiplin Komisyonu’nun görevi şikâyete konu gemiadamının davranışlarını gösteren dosya içeriğini inceleyerek, incelemeye muhatap gemiadamının savunmasını da değerlendirdikten sonra hangi idari yaptırımın uygulanacağına dair tavsiyesini içeren raporunu otuz gün içinde İdareye sunmaktır. Yönergenin 10. Maddesi gemiadamlarına ne çeşit idari yaptırımların uygulanacağını belirtmiştir. Burada sayılan idari yaptırımlar arasında ihtar, yeterlik belgesinin 6 aya kadar askıya alınması, yeterlik belgesinin bir alt yeterliliğe indirilmesi ve yeterlik belgesinin iptali veya ilgilinin denizde çalışmaktan men edilmesi başlıklı yaptırımlar yer almaktadır. Yönetmelik hangi kusurlu davranış karşısında hangi idari yaptırımların uygulanacağını sıralamışsa da bu sıralanan haller tahdidi değildir ve bu Yönergede belirtilmeyen hallerin ortaya çıkması durumunda da Komisyon, bahsi geçen idari yaptırımlardan birinin uygulanmasına karar verebilir. Komisyonda incelenen şikâyete tabi davranışlar arasında Bakanlıkça yeterlik veya uygunluk onay belgesi verilmiş gemiadamlarının Türk veya yabancı bayraklı gemilerdeki hizmetleri sırasında, ulusal veya uluslararası mevzuata uygunsuz davranışları da dahil mesleki yetersizlikleri, disiplinsizlikleri, denizcilik örf ve adetlerine, teamüllere, denizcilik terbiyesine ve çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi ihmalleri veya kasıtlı kötü davranışları sayılmaktadır. Yönerge çerçevesinde sahte ve geçersiz belge kullanımı ayrıca düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre Yönetmelikte geçen her türlü gemiadamı yeterlik belgesi, uzmanlık belgesi, belge kanıtı, gemiadamı cüzdanı, uygunluk onay belgesi ve eğitim belgelerini sahtecilik yolu ile elde ettiği anlaşılan Türk gemiadamlarının bu belgeleri iptal edilir, yabancı uyruklu gemiadamlarının ise belgelerine el konularak ilgili İdareye bildirimde bulunulur. Aynı şekilde, belgeleri askıya alınmış olmasına rağmen gemide görev aldığı tespit edilen gemiadamlarının da belgeleri iptal edilir ve iki yıl boyunca Yönetmelik kapsamında haklarında hiçbir belge düzenlenmez. Bu konuda kendileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı gibi bu davranışları Komisyon tarafından incelemeye alınarak konuya ilişkin rapor ayrıca İdareye sunulur. Yönerge düzenlemesine göre bir husustan dolayı bir gemiadamı aleyhinde ceza davası açılmış olması aynı gemiadamı hakkında aynı husus çerçevesinde disiplin kavuşturmasına başlanmasına engel teşkil etmez. Aynı şekilde gemi adamının söz konusu ceza davası çerçevesinde mahkûm olması ya da olmaması disiplin cezası uygulanmasına engel olmaz. Buna ek olarak bir takvim yılı içerisinde yeterlik belgesinin askıya alınmasını gerektiren kusurlardan birini tekrar işleyen gemiadamı için askıya alma süresi iki kat artırımlı olarak uygulanacağı; ihtar cezasını gerektiren kusurlar hariç aynı ihlali üç kez tekrar edenlerin İdare tarafından verilen bütün belgelerinin iptal edileceği, bir takvim yılı içinde iki defa ihtar cezası alan gemiadamlarının yeterlik belgelerinin altı ay süreyle askıya alınacağı Yönerge ile ayrıca düzenlenmiştir. Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde bizlere ulaşmaktan çekinmeyiniz.

5 views0 comments