Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi hakkında yönetmelik

Ülkemizdeki kıyı alanlarında bulunan tersane, tekne imal ve çekek yerlerinde inşa, tadilat ve/veya
bakım onarım sonucunda ortaya çıkan kirleticilerin çevresel yönetimine ilişkin usulü ve esasları
belirlemek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 07.12.2022 tarihli ve
32036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi
Hakkında Yönetmelik” ( “YÖNETMELİK”) yayımlanmıştır.
Yönetmelik, tersane, tekne imal ve çekek yerlerinin çevre kirliliğini engelleyecek şekilde ilerlemesi,
temiz üretim tekniklerinin yaygınlaşması, proseslerin deniz çevresine etkilerinin izlenmesi, balast
sedimanı alım tesislerinin kurulması ve yapılması gereken raporlamaları içermektedir.
Yönetmelik, 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans
Yönetmeliğinin 5. Maddesi kapsamının dışındaki tesisleri kapsamamaktadır.
Bu kapsamda Yönetmelik tesislerin sebep olduğu çevresel kirliliğin en aza indirilmesi ve ortadan
kaldırılması amacıyla altyapı oluşturulmasına ve önlem alınmasına dair düzenlemeler getirmektedir. Bu
doğrultuda Yönetmelik uyarınca özellikle deniz yüzeyinde kirlenme oluşturabilecek bakım ve onarım
faaliyetlerinin (kesim, zımpara, montaj) önlem alınmadan yapılması engellenmekle; tesislerde yapılan
işlemlerde ulusal ve uluslararası sözleşmelerde öngörülen yasaklı malzemelerin kullanılması
yasaklanmaktadır. Faaliyet sonrasında oluşan atık suyun bir sahada toplanarak arıtılıp deşarj edilmesi
zorunluluğunun yanında ayrıca Tesislerde Atık Yönetmeliği ile 12.07.2019 ve 30829 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliğine uygun olarak atık önleme ve azaltımı için gerekli
tedbirler de alınmalıdır.
Tesislerde ayrıca uygulanması gereken temiz üretim teknikleri de Yönetmeliğin 6.maddesinde
sıralanmıştır.
Gemilerden balast suyu sedimani alinmasi ve izleme ve raporlama hususu da Yönetmelik ile hüküm
altına alınmış; Yönetmeliğin 7. maddesine göre, 400 GT’dan büyük gemilere hizmet veren tesis
işleticileri, tesislerine bakım-onarım amacıyla gelen gemilerde balast sularından kaynaklanan
sedimanların alınmasına hizmet edecek yeterli kapasite ve teknik donanıma sahip sediman alım
tesislerini münferiden veya müştereken kurmak, geçici faaliyet belgesi ve çevre lisansı almak
zorundadırlar.
Sediman alım tesislerinin gemilerin gereksiz gecikmesine neden olmayacak şekilde işletilmesi ve bu
sedimanların çevreye, insan sağlığına, mallara ve kaynaklara zarar vermeyecek veya bozmayacak
şekilde emniyetli olarak alınması ve bertaraf edilmesi esastır.
Türkiye'de balast tankı temizlemesi veya onarımı yaptırmak isteyen 400 GT’dan büyük gemi
işletmecileri gemi balast sularından kaynaklanan sedimanları bu Yönetmelik kapsamında lisans almış
tesislere verirler.
Sediman alım tesisleri kullanıma uygun, erişilir ve bu tesisleri kullanan tüm gemilerin ihtiyaçlarına yeter
ve Bakanlıkça uygun görülecek kapasitede daha açık bir ifadeyle gemi tesisten çıkmadan önce sediman
alım işlemlerini tamamlayacak yeterlikte olmak zorundadır. Sediman alımı sürecinde görevli olan
personelin, Bakanlıkça usul ve esasları belirlenecek eğitimi almalarını sağlamak ve yalnızca eğitim almış
personeli bu Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilen iş/işlemlerde çalıştırmakla yükümlüdür. Gemi balast
sularından kaynaklanan sedimanların lisanslı sediman alım tesislerinden bertaraf tesislerine
taşınmasında Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümleri esas alınmalıdır.
Yönetmeliğin 14. Maddesine göre, tesis, izleme çalışmaları için gerekli teknik altyapıyı kurmakla, ölçüm
ve analizleri yaptırmakla, bu analiz sonuçlarını raporlamakla ve gerekli kayıtları tutmakla yükümlüdür.
Deniz ortamına yönelik izleme çalışmaları, değerlendirilmek üzere çevre izni yenileme sürecinde ve
sonraki üçüncü yılda olmak üzere Bakanlığa sunulur. Yönetmeliğin 15. Maddesine göre, numuneler
tesisin etki alanı içerisinde en az 5 nokta ve dışında 2 noktada izleme yapılacak şekilde olmalıdır. Deniz
suyunda izlenecek parametreler mevsimsel olarak izlenirken, makro-bentoz örneklemeleri üç yılda bir,
deniz sedimanı ve biyota örneklemeleri yılda bir kez yapılmalıdır. Su kolonu boyunca derinliği 20
metrenin üzerinde olan istasyonlarda en az 3 derinlikte (yüzey-ara-dip) örnekleme yapılmalıdır. Dip
örneklemesi ise tabanın 1-2 metre üzerindeki derinlikte yapılmalıdır. Derinliği 20 metreden az olan
istasyonlarda örneklemenin yüzey ve dip derinlikten yapılması yeterlidir. Deniz İzleme Kılavuzu
esaslarına ve ilgili standart hükümlerine uygun şekilde hareket edilmelidir.
Yönetmeliğin 16. maddesine göre, her bir tesis yürütmekte olduğu faaliyetler, kullanılan malzeme ve
ekipmanlar, çevreye olan olumsuz etkileri azaltmak üzere alınan önlemler, tesiste uygulanan temiz
üretim teknikleri ile oluşan atıklar ve bu atıkların yönetimine dair bilgileri içeren tesis izleme raporunu
faaliyete geçtikten sonraki bir yıl içerisinde, çevre izni yenileme sürecinde ve sonraki üçüncü yılda
olmak üzere yazılı ve elektronik ortamda Bakanlığa sunar. Deniz izleme raporu, izleme çalışmasının
yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde hazırlanarak Il Müdürlüğüne yazılı ve elektronik ortamda
sunulur.
Son olarak; önemle belirtmek gerekir ki; Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan tesisler,
bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde tesis izleme raporlarını İdareye
sunmakla yükümlüdürler. Konu hakkında daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde tarafımızla aşağıdaki
irtibat numaraları üzerinden istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Comment