Rusya’dan yapılacak ithalat, satın alma ve transferler

Avrupa Birliği 833/2014 SAYILI KONSEY TÜZÜĞÜNÜN 3g, 3i ve 3j Maddeleri ile ilgili
SIKÇA SORULAN SORULAR

Avrupa Birliği 21 Eylül 2022 tarihinde yayınlamış olduğu genelge ile kömür ve diğer katı fosil yakıtların
yanı sıra belirli türdeki gübrelerin de dahil olduğu yüklerin Rusya’dan taşınmasına açıklık getirmek
üzere Sıkça Sorulan Sorularını (SSS) tekrardan düzenlemiştir.
SSS artık kömür ve 2017/833 sayılı Konsey Tüzüğünün XXI’inci Ekindeki belirli malların taşınmasının
aslında bu malların üçüncü ülkelere taşınması söz konusu olduğunda yasaklanmadığına açıklık
getirmiştir. Genelgenin yapmış olduğu tavzih, ilgili emtiaların AB İşletmelerince taşınmasında ve bu
gönderilerin taşıma sigortası hükümleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır .
Yeniden düzenlenen sorular sizler için aşağıda derlenmiştir.
1. Bir AB şirketi tarafından 833/2014 sayılı Konsey Tüzüğünün XVII, XXI ve XXII Eklerinde
listelenen malların Birlik yetki alanından geçmeden ve üçüncü bir ülkeye özgülenerek satın
alınmasına izin veriliyor mu?
Güncelleme: 29 Ağustos 2022
Hayır. XVII, XXI ve XXII Eklerinde listelenen mallar Rusya menşeili ya da Rusya’dan ihraç ise doğrudan
ya da dolaylı olarak satın alımı, ithalatı veya transferi, , 833/2014 sayılı Konsey Tüzüğünün 3g ve 3i
Maddelerince yasaktır. Satın alma yasağı, malların nihai varış noktası neresi olursa olsun geçerlidir.
Satın almanın 833/2014 sayılı Tüzüğünün 13.maddesi kapsamında olması halinde, malların AB
ülkelerine gönderilip gönderilmediği önemli değildir.
Bu düzenleme Rusya’nın ekonomik temelini zayıflatmak için uygulanan yaptırımların (ürünlerini kritik
pazarlardan yoksun bırakmak ve savaşma kabiliyetini önemli ölçüde azaltmak gibi) amacını
desteklenmektedir. Konu hakkında başka herhangi bir yorum yasağın uygulanmasını büyük ölçüde
amaçsız hale getirecek ve önemli boşluklar yaratacaktır.
Deniz yolu ile taşınan Rus ham petrolünün satın alınmasında durumun farklı olduğuna dikkat edilmesini
rica ederiz. (“petrol ithalatı” ile ilgili SSS’ın 15 no. sorusu).

2. Bir AB şirketi tarafından 833/2014 sayılı Konsey Tüzüğünün XVII, XXI ve XXII Eklerinde
listelenen malların Birlik toprakları üzerinden geçmeden ve üçüncü bir ülkeye özgülenerek
transferine izin veriliyor mu?
Güncelleme: 19 Eylül 2022
Hayır. XVII, XXI ve XXII Eklerinde listelenen mallar Rusya menşeili ya da Rusya’dan ihraç ise satın alımı,
ithalatı veya transferi, direkt ya da dolaylı olarak, 833/2014 sayılı Konsey Tüzüğünün 3g ve 3i
Maddelerince yasaktır. Transfer yasağı malların nihai varış noktası neresi olursa olsun geçerli iken,
ithalat yasağı doğası gereği Birlik’in içine giren mallara uygulanır. Transferin, 833/2014 sayılı Tüzüğünün
13’üncü maddesi kapsamında olması halinde, malların AB ülkelerine gönderilip gönderilmediği önemli
değildir.
Bu düzenleme ile Rusya’nın ekonomik temelini zayıflatmak için uygulanan yaptırımların (ürünlerini
kritik pazarlardan yoksun bırakmak ve savaşma kabiliyetini önemli ölçüde azaltmak gibi) amacı
desteklenmektedir. Konu hakkında başka herhangi bir yorum yasağın uygulanmasını büyük ölçüde
amaçsız hale getirecek ve önemli boşluklar yaratacaktır.
Ancak, Birlik, uygulanan yaptırımların en az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere üçüncü ülkelerinin gıda
ve enerji güvenliğini etkilemesinden kaçınmayı taahhüt etmiştir. Bu taahhüt doğrultusunda, 2022/
1296 sayılı Konsey Tüzüğünün 11 ve 12 numaralı beyanlarında da açıkça belirtildiği üzere, XXI ve XXII
Eklerinde yer alan malların “dünya çapında gıda ve enerji güvensizliği ile mücadele etmek” ve “üçüncü
dünya ülkelerinde yaşanabilecek olası olumsuz sonuçlardan kaçınmak” için üçüncü ülkelere transferine
izin verilmelidir.
Bu durum üçüncü ülkelere yapılacak olan transferin yanı sıra, aşağıda sayılan malların AB işletmecileri
tarafından veya AB toprakları üzerinden (transit geçişler dahil) gerçekleştirilen transferle ilgili
finansman veya mali yardımlar için de uygulanır. İlgili mallar:
– 310420, 310520; 310560; ex31059020 ve ex31059080 KN kodları ile ilgili olan ve Ek XXI’de listelenen
gübreler
– Ek XXI’de listelenen ve 2303 KN kodu kapsamında kalan hayvan yemleri;
– Ek XXI’de listelenen ve ex2901 ve 2902 KN kodları kapsamında kalan belirli hidrokarbonlar;
– Ek XXI’de listelenen ve 44 (odun); 2523 ve 6810 (çimento ürünleri) KN kodlarında yer alan temel mallar
– Ek XXII’de listelenen tüm kalemler (kömür ve benzeri ürünler).

3. “Satın Alma” ve “Transfer” terimleri aynı zamanda Birlik topraklarındaki sınırlayıcı önlemler
kapsamında olan ve halihazırda serbest dolaşıma tabi sınırlı malları da ifade etmekte midir?
Güncelleme: 10 Ağustos 2022
Hayır. 2014/833 sayılı Konsey Tüzüğünün 3g, 3i, 3j ve 3m maddelerince öngörülen sınırlamalar ilgili
sınırlamaların geçerlilik kazandığı zamanda , Birliğin faaliyet alanı içerisinde hali hazırda serbest
dolaşıma tabi olarak bırakılan malları (genellikle pazarda halihazırda sunulan mallar) ilgilendirmez.
4. Ek XVII, XXI ya da XXII’ de listelen mal veya ürünlerin üçüncü ülkelere taşınması ve transferi ile
ilgili olarak 2014/833 sayılı Konsey Tüzüğünün 3g, 3i ve 3j maddelerinde ifade edilen yasakların ilgili
hizmetler üzerindeki etkisi nedir (Örneğin, sigorta ve brokerlığı da içeren mali yardımlar)?
Güncelleme: 19 Eylül 2022
Avrupa Birliği İşletmecilerinin Ek XVII, XXI ya da XXII’ de listelen mal ya da ürünleri üçüncü ülkelere
taşıması ve transferi, sigorta, brokerlık hizmetleri ya da diğer finansman ya da mali yardım hükümleri
kapsamında yasaktır. Bu mal ve ürünlerin transferinin Avrupa Birliğine dahil veya dahil olmayan bir
işletmeci tarafından yapılıyor olmasından bağımsız olarak, bu gibi bir nakliyeye Avrupa Birliği
İşletmecisinin yardımı söz konusu olduğunda yasakla bağlıdır.
Ancak, Birlik, uygulanan yaptırımların en az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere üçüncü ülkelerinin gıda
ve enerji güvenliğini etkilemesinden kaçınmayı taahhüt etmiştir. Bu taahhüt doğrultusunda, 2022/
1296 sayılı Konsey Tüzüğünün 11 ve 12 numaralı beyanlarında da açıkça belirtildiği üzere, XXI ve XXII
Eklerinde yer alan malların “dünya çapında gıda ve enerji güvensizliği ile mücadele etmek” ve “üçüncü
dünya ülkelerinde yaşanabilecek olası olumsuz sonuçlardan kaçınmak” için üçüncü ülkelere transferine
izin verilmelidir.
Bu durum üçüncü ülkelere yapılacak olan transferin yanı sıra, aşağıda sayılan malların AB işletmecileri
tarafından veya AB toprakları üzerinden (transit geçişler dahil) gerçekleştirilen transferle ilgili
finansman veya mali yardımlar için de uygulanır. İlgili mallar:
– Ek XXI’de listelenen ve 310420, 310520, 310560, ex31059020 ve ex31059080 KN kodları kapsamında
kalan gübreler
– Ek XXI’de listelenen ve 2303 KN kodu kapsamında kalan hayvan yemleri
– Ek XXI’de listelenen ve ex2901 ve 2902 KN kodları kapsamında kalan belirli hidrokarbonlar
– Ek XXI’de listelenen ve 44 (odun), 2523 ve 6810 (çimento ürünleri) KN kodları kapsamında kalan temel
mallar
– Ek XXII’ Ekde listelenen tüm kalemler (kömür ve benzeri ürünler).

5. 2014/833 sayılı Konsey tüzüğünde, bir önceki sözleşmenin belirlenen bir tarihe kadar ifasına izin
veren bir istisnayı öngören satın alma, ithalat veya transfer kısıtlaması AB işletmecisinin Rus
mevkidaşına bu sözleşme uyarınca bu tarihten sonra ödeme yapmasına izin vermekte midir?
Güncelleme: 26 Ağustos 2022
Komisyonun görüşü önceki sözleşmelerin uygulanmasına belirli bir tarihe kadar izin veren satın alma,
ithalat ya da transfer kısıtlamasına ilişkin bir istisnanın Rus mevkidaşına bu tarihten sonra bir ödeme
yapmasına izin vermeyeceği yönündedir. Ödeme, sözleşmenin ifasının bir parçası olduğu için, AB
işletmecileri orijini Rusya olan malları halihazırda teslim almış olsa bile, bu tür bir ödemeyi daha sonra
yapmaktan yasaklanmıştır. AB yaptırımlarının spesifik olaylar üzerindeki somut uygulamasına yönelik
sorular ilgili ülkenin yetkili mercilerine yöneltilmelidir.

Konsey Tüzüğünün ilgili eklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilecektir.

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.

EUR-Lex – 32022R0576 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Konu haber bültenimiz ile ilgili bir sorunuz olması halinde aşağıdaki iletişim bilgilerimizden 7/24 bizlere
ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Leave a Comment