Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik ve Getirdiği Değişiklikler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Bundan sonra “Bakanlık” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanan Kıyı
Tesisi İşletme İzni Ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik, (Bundan sonra “Yönetmelik” olarak
anılacaktır.) 18 Kasım 2022 tarihli ve 32017 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Yönetmelik yayımlandığı tarih olan 18 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla, bahse konu
Yönetmelik ile 18.02.2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme
İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmelik,
yayımlanmasından itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girecektir.
Yönetmelik, kıyı tesislerine; gemilerin ve gemi niteliği taşımayan deniz araçlarının yanaşıp ayrılması,
kıyı tesislerinde barınması, tahmil tahliye yapılması ve/veya yolcuların gemilere binmesi ya da gemiden
indirilmesi usul ve esasları ile kıyı tesisi işletmecilerinin hizmet esaslarını belirlemektir.
Gemilere ve gemi niteliği taşımayan deniz araçlarına hizmet veren ticari maksatlı kıyı tesislerini ve
bunları işletecek olan kıyı işletmecilerini kapsayan işbu yönetmelik 3621 sayılı Kanun kapsamındaki iç
suları ve aksi belirtilmedikçe;
 Gemi sanayi ve gemi geri dönüşüm tesislerini,
 Askeri ve kolluk kuvvetlerine ait kıyı tesislerini,
 Kıyı emniyeti faaliyetinin yürütüldüğü kıyı tesislerini,
 Yalnızca kılavuzluk ve/veya römorkör hizmetinin yürütüldüğü kıyı tesislerini,
 Ticari faaliyette bulunulmayan kıyı tesislerini,
 Yalnızca eğitim ve/veya bilimsel araştırma gemilerine hizmet veren kıyı tesislerini ve bunların
kıyı tesisi işletmecilerini kapsamaz.
Yönetmelik ile Kıyı tesisi işletme izni başvuru süreci ve aşamaları düzenlenmiştir. Kıyı tesisi işletme izni
almak isteyen kıyı tesisi işletmecisi, yönetmelik eklerinde belirtilen başvuru izin belgeleri ve işletmenin
faaliyet alanına göre dolduracağı tesis bilgi formu ile E-Devlet platformu üzerinden Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı’na (Bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır.) başvuru yapmalıdır.
Yönetmelik uyarınca Kıyı tesisi işletme iznini yenilemek isteyen işletmeci kıyı tesisi işletme izni süresinin
yenilenmesi için izin süresinin bitiş tarihinin en geç iki ay öncesinden, e-Devlet üzerinden, İdareye
başvuru yapmalıdır. Başvurunun, belirtilen süreler içerisinde yapılmaması halinde, kıyı tesisi işletme
izninin geç verilmesinden dolayı, işletmeye ve üçüncü şahıslara karşı oluşacak her türlü zarara yönelik
sorumluluk, kıyı tesisi işletmecisine aittir.
İdare tarafından, ekonomik gerekler, test, montaj, kamu yararı veya dış ticaret politikaları dikkate
alınarak, tesislerin başvuru süreçleri hakkında istisnai haller uygulanabilir; bu tesisler özel izne tabii
tutulabilir.

Başvurular hakkında tespitler ve incelemeler, Tespit ve Denetim Komisyonu (İTDK) tarafından
yapılmaktadır. İzin başvuruları ile ilgili yapılan incelemeler ve tespitler sonucunda komisyonun, seyir,
can, mal ve çevre emniyeti uygunluğuna ilişkin kanaati ile beraber bu Yönetmelik kriterleri açısından
da değerlendirilerek rapor halinde komisyon üyelerince imzalanır ve ilgili bölge liman
başkanlığınca/liman başkanlığınca İdareye iletilir. Ayrıca Yönetmelik kapsamında Kıyı Tesisi
İşletmecileri İTDK tarafından yapılacak inceleme ve denetimde her türlü bilgi, belge, araç, gereç ve
teçhizatı sağlamakla yükümlüdür. Değerlendirme ise İTDK raporu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı
Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) görüşü, ihtiyaç duyulması halinde diğer kurum ve kuruluşların
görüşü alınarak İdare tarafından yapılır ve uygun bulunan kıyı tesisi için kıyı tesisi işletmecisi adına kıyı
tesisi işletme izin belgesi düzenlenir.

Kıyı tesisi işletme izin belgesi, Bakanlığın, diğer ilgili makamlarının tesislere ilişkin mevzuat uygulamaları
dikkate alınarak, İdare tarafından, en fazla 5 yıl süre ile verilir. Kıyı tesisi adı, işletmeci unvanı ve/veya
adres değişikliği başvuruları E- devlet üzerinden İdareye yapılmaktadır. Kıyı tesisi işletmecisi, unvanı
veya tesis adresi değişikliği için yönetmelikte belirtilen belgeler ile birlikte, İdare’den ilgili değişikliği
talep edebilir ve bu talep yeni bir değerlendirmeye tabi tutulmadan izin belgesi aynı şartlarda
verilmektedir. Unvan değişikliğinin, değişiklik tarihinden itibaren bir ay içerisinde İdareye bildirilmesi
zorunludur.
Yönetmelik uyarınca, Kıyı tesisi hak lehtarlığının, bir başka gerçek veya tüzel kişiliğe devredilmesi veya
devrinin söz konusu olması ya da kıyı tesisinin tamamının kiralanması durumunda; devir veya kira
kontratının imza tarihinden itibaren bir ay içinde, yeni kıyı tesisi işletmecisi tarafından, E- devlet
üzerinden, kıyı tesisi işletme izni başvurusu yapılması zorunludur.
Kıyı tesisleri işletme denetimi, İdare tarafından İTDK marifetiyle, İdare veya ilgili bölge liman başkanlığı
tarafından her zaman yapılabilir. İncelemeler sonucunda tespit edilecek uygunsuzluk veya eksiklikler
için müteakip denetleme yapılması söz konusu olabilir. Bu durumda, her bir denetleme için hizmet
bedelinin kıyı tesisi işletmecisi tarafından İdarenin döner sermaye hesabına ödenmesi şartı aranır.
Denetlemelerde herhangi bir risk var ise bu durum bertaraf edilene kadar, İdare tarafından gerekli
önlemler alınabilir. Yapılan denetlemelerde kıyı tesisinin tamamı ya da bir kısmının ilgili seyir, can, mal
ve çevre emniyeti açısından risk teşkil ettiği tespit edilir ve bunun tesisin tamamına yönelik bir durum
olduğu kanısında varılırsa; kıyı tesisi izni İdare tarafından askıya alınır.
Kıyı tesisi izinleri, süresi içinde geçerlidir. Kıyı tesisinin izni;
 Kıyı tesisi işletmecisinin yazılı müracaatı halinde,
 Kıyı tesisi hak lehtarlığı belgesinin geçerliliğinin sona ermesi halinde,
 Kıyı tesisi izninin iptaline yönelik mahkeme kararı bulunması halinde,
 Kıyı tesisinin tamamına yönelik onaylı imar planının iptali durumunda,
 Tesisin Yönetmelik yönetmelikte bildirilen hususlar kapsamına girmemesi halinde, yetkili İdare
tarafından iptal edilir.
Kıyı Tesisi İşletme İzni iptal edilen kıyı tesisinde gemi bulunması halinde, işlemler sonlanana kadar
faaliyet devam eder. Kıyı tesisi izninin iptal tarihinden önce düzenlenen yanaşma ordinoları olması
durumunda, ilgili bölge liman başkanlığı kontrolünde kıyı tesisi bu gemilere hizmet verebilecektir.

İdare tarafından Kıyı Işletme Tesisi Izin Belgesi verilmiş işletme yetkilisi, Bakanlık Döner Sermaye
İşletmesi hesabına, İdare tarafından belirlenmiş inceleme hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür.
Yukarıda ve Yönetmelikde açıklanan sebeplerle izni askıya alınan kıyı tesisinin yeniden müracaatı
üzerine tesiste yapılacak incelemeler için hizmet bedeli ve düzenlenecek izin belgesi için belge ücreti,
iki katı olarak alınır.
Yönetmelik ile kıyı tesisi işletmecisine belirli sorumluluklar yüklenilmiş olup; İdarece verilen kıyı tesisi
izni, diğer kurum ve kuruluşların mevzuatı gereği alınması gerekli izin veya onayların temini ile ilgili
olarak kıyı tesisi işletmecisinin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.
Yükletilen sorumlulukların göz ardı edilmesi ve yönetmeliğe aykırı hareket edilmesi halinde Kıyı Tesisi
İşletmecisi hakkında ;
 Kıyı işletmesi izni yenileme süresine aykırılık hallerinde 10.000 TL,
 İsim değişikliği ya da işletme devrini bildiri sürelerine aykırılık hallerinde 20.000 TL,
 Kıyı tesisinin gereği gibi kullanılmaması, Kıyı tesisinin projesinin uygun batimetri değerlerinin
korunmaksızın yapılması, ÇED gerekliliklerinde aykırılık hallerinde 50.000 TL,
 Kıyı tesisi işletmesiyle ilgili sertifikaları ve kayıtları güncel tutulmaması halinde 10.000 TL İdari
para cezası uygulanmaktadır.
 Bu idari yaptırımların kıyı tesisi hakkında bir yıl içerisinde ikinci kez tekrarlanması halinde ise ilk
uygulanan cezanın iki katı oranında idari para cezası uygulanacaktır.
Konu hakkında daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde tarafımızla aşağıdaki irtibat numaraları
üzerinden istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Comment