Gemiler için Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik veGetirdiği Değişiklikler

Gemiler için Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Getirdiği Değişiklikler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Bundan sonra “Bakanlık” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, (Bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır.) 14 Nisan 2023 tarihinde,  32163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik yayımlandığı tarih olan 14 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Öyle ki, Yönetmeliğin yürütmesi Bakanlığa aittir. İşbu Yönetmelik ile asıl yönetmelik olan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği’nde (Bundan sonra Aynı Yönetmelik” olarak anılacaktır.) yapılan değişiklikler şu şekildedir:

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yapılan değişiklik ile; Karar komisyonu, ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında, Denizcilik Genel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü olmak üzere en az 4 (dört) kişiden oluşacağı düzenlenmiştir. Böylelikle komisyon başkanı gerek gördüğünde komisyona ilave üye davet edebilecektir. Karar komisyonu tüm üyelerin katılımı ile toplanır, üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir. Şayet oylar eşitlenirse, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olacaktır. Yapılan değişiklik ile, Karar komisyonunun sekretarya hizmetlerinin Denizcilik Genel Müdürlüğünce yerine getirileceği düzenlenmiştir.

MADDE 3-  Aynı yönetmeliğin 10. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Türk bayraklı gemilerin bir Yetkili Kuruluştan diğerine geçmesi durumunda, gemiye ait; geminin süresi dolmuş tüm sörveyleri, gemi için yapılmış ancak geminin donatanı veya işletmecisi tarafından yerine getirilmemiş tavsiyeler, geminin klas şartları, geminin işletim şartları veya geminin işletimini sınırlandıran yayımlanmış talimatlar, geminin bütün geçmişini gösterir dosyası ve benzeri tüm bilgiler, 30 gün içerisinde eski kuruluştan gemiyi kayıt alacak yeni yetkili kuruluşa devredilmesi gerektiği belirtilmiştir. Devir işlemi tamamlandıktan sonra bu işlem ivedilikle idareye bildirilecek, devredilen bilgiler talep edilmesi halinde ise İdareye sunulacaktır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine eklenen fıkra ışığında; YK’ların, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca harca tabi olan belgelerini harç tahsilatlarının yapıldığına yönelik listeleri düzenleyip aylık periyotlarla İdareye bildirmekle yükümlü oldukları ifade edilmiştir.

MADDE 5-  Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“a) YK’ler tarafından bu Yönetmelik ve yetkilendirme protokolü ile belirlenmiş iş ve işlemlere yönelik tüm yazışmalar İdare ile yapılır. Bu yazışmalarda, YK’lerin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanması zorunludur.”

  • Aynı fıkranın (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Yönetmeliğin 15. maddesinde yapılan değişilik ile Yetkili Kuruluşların kayıtları altında olan veya Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu (ISM), Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS) ve Uluslararası Denizcilik İş Sözleşmesi (MLC) kapsamında sertifika düzenledikleri Türk Bayraklı gemiler veya gemileri işleten şirketler için İdare, liman devleti/bayrak devleti denetimlerinde geminin alıkonulması veya gemi ya da gemiyi işleten şirketin performansında düşüş olduğunun tespit edilmesi durumlarında Yetkili Kuruluşlardan program dışı denetim yapılması ve bu denetime ilişkin rapor ve dökümanlar talep edebilecektir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“İdare ile birlikte veya YK tarafından üç yılı geçmeyecek periyodlarda en az bir proje hazırlanır” ibaresi

“İdare, YK’lerin tek başına, kendi aralarında veya İdare ile birlikte proje hazırlamasını ya da hazırlanan projelere katılım sağlamasını isteyebilir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine eklenen fıkra ile İdare’nin, bayrak veya liman devleti uzmanlarına yönelik düzenleyeceği eğitimlerde YK tarafından eğitici olarak katılım sağlanmasını veya belirli konularda eğitim içeriklerini hazırlamalarını isteyebileceği hükmü eklenmiştir.

MADDE 9-  Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye eklemeler yapılmıştır.

“(3) Ulusal kural ve uluslararası sözleşme gereklerinden muaf tutma yetkisi tamamen İdareye aittir. İdare tarafından süresiz muafiyet verildiği bildirilen konular ile İdarenin süresiz olarak muafiyet verilebileceğine ilişkin onayına istinaden muafiyet verilen gemilerde YK değişikliği nedeniyle yeniden muafiyet talep edilmesine gerek yoktur. Ancak her durumda, YK İdareyi bilgilendirir.

(4) YK’ler/SYK’ler yapacakları başvurularda, muafiyet ve eşdeğerlik konusunda değerlendirme, tavsiye, varsa alınması gereken ilave tedbirler ile muafiyet veya eşdeğerlik verilebilmesine esas şartları ve başvuruya ilişkin destek ve çekincelerini içeren raporlarını İdareye bildirir.”

“(5) Yeni inşa edilecek gemiler ya da ilgili mevzuat kapsamında tadilat sayılan işlemleri yaptıran gemiler ile ilgili muafiyet veya eşdeğer uygulama talepleri, inşa izni ya da tadilat izni başvuruları sırasında yapılır.’’

MADDE 10- Yönetmeliğin 20. maddesinde yapılan değişiklik ile Sınırlı Yetkili ve Yetkili Kuruluşlarca Bakanlık adına düzenlenen sertifikaların, idarenin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun olarak düzenlenmesi beklenmektedir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile, bölge ofisi, yöneticisinin Türk vatandaşı olduğu her bölüm için yetkili birer sörveyör görevlendirilmesi kaydı ile en az dört yetkin sörveyörden oluşacağı ifade edilmiştir.

Buna ilave olarak, anılı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

“(2) Bölge ofisi, yöneticisinin Türk vatandaşı olduğu her bölüm için yetkili birer sörveyör görevlendirilmesi kaydı ile en az dört yetkin sörveyörden oluşur.”

“(4) Plan Onay Bölümü ülkemizde olmayan YK’ler bu bölümlerinde gerekli yetkiyi haiz en az bir sörveyör bulundurmak zorundadır.

(5) YK personeli görev yaptığı her bölüm için yetkilendirilmiş olması kaydı ile birden fazla bölümde görev alabilir.”

Aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Türkiye’de kurulan; yeni” ibaresi “Yeni” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12- Yönetmeliğin 25. Maddesinde yapılan değişiklik ile İTDK tarafından yapılan, Yetkili Kuruluşların faaliyetlerinin bu Yönetmelik ve Yetkilendirme Protokolüne uygun olarak yürütülmesine ilişkin olarak Yetkili Kuruluşun bölge ofisine iki yılda bir gerçekleştirilen denetimin yanı sıra gerekli görülmesi halinde denetimleri merkez ofislerinde de gerçekleştirebileceği düzenlenmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı

“Yetkilerin kısıtlanması veya askıya alınması ve idari para cezaları” olarak,

birinci fıkrasının (a) bendi ise değişikliğe uğramıştır.

  • Yetkili Kuruluşların yazılı olarak uyarılacağı halleri sayan aynı yönetmeliğin 26. Maddesinin a bendinde yapılan değişiklik ile Yetkili Kuruluşların bayrak veya liman devletinde performansının kötüleşmesi, tespit edilen eksiklikler arasında bu kurumlarla ilişkilendirilen eksik bulunması veya karıştığı kazada Yetkili Kuruluşun ciddi bir kusurunun bulunmasını kapsar hale gelmiştir.

Üçüncü fıkrasında yer alan “ve” ibaresi “veya” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

 “(5) İdare tarafından ilgili YK’ye, 19 uncu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan bildirimlere uyulmaması halinde, 25.000 TL’den 150.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanır. İdari para cezasının uygulandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı ihlalin tekrar edilmesi halinde cezalar iki kat artırımlı olarak uygulanır.

(6) Bu maddede belirlenen ceza miktarları her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

(7) YK’ler, belgelendirmesini yaptıkları Türk Bayraklı gemilerin Liman devleti denetimlerinde YK ile ilişkilendirilen eksiklikleri nedeniyle yapmakla yükümlü oldukları denetimlerden dolayı ücret talep edemez.”

26. maddeye eklenen fıkralar ile 19. Maddenin dört ve beşinci fıkralarına uyulmaması halinde idare tarafından Yetkili Kuruluşa 25.000 TL’den 150.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak olup para cezasının uygulandığı tarihten itibaren bir yıl içinde tekrar ihlal edilmesi halinde iki kat arttırılarak uygulanacaktır. İşbu maddede belirtilen ceza miktarları her yıl 4/1/1961 tarihli, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan olunan yeni değerleme oranında arttırılmaktadır. Liman devleti denetimi esnasında Yetkili Kuruluş ile ilişkisi bulunan eksikler nedeniyle Yetkili Kuruluşlar, yapmakla yükümlü bulundukları denetimlerden ücret talep edemezler.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi ve geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi değiştirilmiştir.

  • Değiştirilen işbu geçici üçüncü maddesinin birinci fıkrası ile Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından klas sertifikası olmayan yolcu gemilerinin İdare tarafından talep edilen ek gerekliliklerin tamamlanış olması beklenecektir.
  • Aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğe geçici madde eklenmiştir.

  • Eklenen bu geçici madde ile maddede bulunan Sınırlı Yetkili Kuruluş uygulaması yürürlüğe girene kadar Yetkilendirilmiş Kuruluşlara kayıtlı olsalar bile ulusal sefer yapan gemilerin sörvey ve belgelendirme işlemleri, donatan/işleten talenine bağlı olarak İdare tarafından da yapılabileceği ifade edilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca bahse konu Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, mevcut Yönetmelikte Ege Denizi'ndeki adalara sefer yapan klassız "yolcu gemileri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl sonra Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olmak zorundadır" şeklinde yer alan Geçici 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmştır. Böylelikle, 24 Mart 2023 tarihinden önce Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş Ege Denizindeki adalara sefer yapan Türk Bayraklı yolcu gemilerinden klas sertifikasına sahip olma şartı aranmayacaktır.

Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230414-12.htm

Konu hakkında daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde tarafımızla aşağıdaki irtibat numaraları üzerinden istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

Selçuk Esenyel

Kurucu Ortak

Türker Yıldırım

Ortak

Beste Cansu Almaç

Kıdemli Avukat

Kuzay Cengiz Karabüber

Avukat