AIS KLAS-B CS (Otomatik Tanımlama Sistemi) cihazının gemilerde donatılmasına ve özelliklerine dair değişiklik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca AIS Klas-B CS (Otomatik Tanımlama Sistemi) cihazının
gemilere donatılmasına ve özelliklerine dair tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ,
09.09.2022 tarihli ve 31948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Konu tebliğ’e göre;

• Tebliğ kapsamı “Bu Tebliğ, 6 ncı maddede belirtilen ulusal sefer yapan Türk bayraklı
gemiler ile AIS Klas-B CS cihazlarını kullanacak olan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.”
şeklinde değiştirilmiştir.
• Gemiler ve donatılma tarihleri başlıklı 6 ıncı maddesine “(4) Yerel deniz trafiğinin
takibine yönelik bir sistemin kurulu olduğu bölge liman başkanlıkları/liman
başkanlıkları idari sahaları içerisinde yerel deniz trafiği dahilinde çalışacaklar hariç
olmak üzere uluslararası sefer yapan ve Klas-A tipi AIS cihazı bulunan gemiler ulusal
sularımız dâhilinde sefer yapmaya başladıklarında AIS Klas-B CS cihazından muaf
olacaktır.” fıkrası eklenmiştir.
• Yaptırımlar başlıklı 10 uncu madde ” MADDE 10- (1) Bu Tebliğde adı geçen AIS Klas-B
CS cihazlarının; asgari güvenlik koşullarına ilişkin temel gereklere uygun olarak piyasaya
arz edilmeleri bakımından 5/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) hükümlerine uygun olması
gerekir. Cihazların ithalat aşamasındaki denetimleri 31/12/2021 tarihli ve 31706
dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanlarının İthalat
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/8) (Tebliğ her sene
yenilenmektedir) kapsamında yapılacaktır. AIS Klas-B CS cihazlarına, İdare tarafından
verilecek uygunluk belgesi ile 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanununun 42 nci maddesi gereğince Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki
Telsiz İşletme Müdürlüğüne başvuru yapılarak ruhsatlandırma işlemleri yapılacaktır.
Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet
gösterenler, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler
Kanunu hükümlerine tabidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Konu haber bültenimiz ile ilgili bir sorunuz olması halinde aşağıdaki iletişim bilgilerimizden
7/24 bizlere ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla.

Leave a Comment